گروه روغن های امولسیون شونده _روغن هداک

سی اف 750- روغن سیلان پخت (هداک)

   محصولی است که به صورت اختصاصی برای کاهش ویسکوزیته پخت و کاهش کشش سطحی فرموله شده است. این ماده باعث تثبیت ضریب جوشش و کریستالیزاسیون و همچنین افزایش راندمان دستگاه های سانتریفوژ و تخلیه راحت تر ملاس می گردد.  

الف -در آپارات های پخت:

     افزایش سیالیت بیشتر، درنتیجه افزایش سیرکولاسیون بهتر پخت

     کاهش چسبندگی ذرات

     کنترل لعاب زایی یا چسبندگی شربت و نمک های کلسیم

     کاهش زمان جوشش و تشکیل کریستال های با کیفیت بالاتر

     تثبیت بریکس و تخلیه بهتر ملاس


ب -  در کریستالیزاتورها، تانک های شربت و ملاس:

     کاهش ویسکوزیته ماده و ناخالصی ها باعث ایجاد سیالیت بیشتر شده که از تشکیل کف و ته نشینی رسوبات برروی دیواره های تانک جلوگیری می نماید.


ج -  در سانتریفیوژها:

   افزایش سیالیت باعث تخلیه بهتر ملاس و درنتیجه استحصال کریستال های با کیفیت بالاتر می گردد.

   باعث افزایش قابل توجه راندمان سانتریفوژها بویژه در زمان آبشویی می گردد.


موارد استفاده: در صنایع قندو شکر به عنوان سیال کننده.