ضد کف محیط گرم سهـا شیمی فر CF-730

ضد کف محیط گرم سهـا شیمی فر محصولی است بر پایه روغنهای معدنی و نباتی که جهت کاهش یا حذف کف ایجاد شده و کنترل یا ممانعت از تشکیل کف در پروسه تولید صنایع قند مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات فیزیکی و شیمیایی: فرموالسیون: ضدکف بر پایه اسیدهای چرب گیاهی شکل ظاهری: مایع روغنی قهوه ای  0/86 ± 0/01 : دانستیه  دمای انجماد : 0 > 0 c CF-730 مزایای 1 -حذف یا کاهش کف و جلوگیری از تشکیل مجدد کف که باعث باالبردن ظرفیت گنجایش مخازن و دستگاه های مختلف می گردد. 2 -افزایش و بهبود بازدهی دستگاه های تبخیر و تقطیر در فرآیند های آبی. 3 -صرفه جویی در مصرف انرژی و آب که بهره وری و بازدهی بیشتر تجهیزات مکانیکی را به دنبال دارد. موارد مصرف 730-CF 730-CF در عملیاتی که در پروسه تولید صنایع قند باعث ایجاد کف فراوان می شوند مانند: پمپاژ کردن، اختالط و هم زدن در مراحل مختلف، سقوط آزاد شربت، تبخیر، افزودن گاز دی اکسید کربن به شربت و شرایط خالء بکار می رود. بطور مشخص، در واحدهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد: 1 -آب سیلوی انتقال چغندر قند. 4 -آب پرس اول 2 -دیفیزیون در محل ورود چغندر به مخزن اختالط خالل یا شربت. 5 -مرحله اواپراسیون 3 -آب پرس تفاله به منظور جلوگیری از انسداد مجاری. 6 -قسمت طباخی میزان مصرف و نحوه تزریق: 730-CF می تواند به صورت خالص یا به صورت امولسیون مصرف شود. 730-CF با آب امولسیون شیری رنگ پایداری را می دهد که نهایتاً می توان امولسیون 10 %آن را تهیه ومصرف نمود.  بطور کلی و در شرایط کامالً مناسب، میزان مصرف730-CF ، 020/0 – 015/0 درصد بر حسب میانگین چغندر مصرفی کارخانجات قند پیشنهاد می گردد.  نکته قابل توجه اینکه میزان مصرف به چند فاکتور مهم از جمله: کیفیت چغندر، خلوص شربت و میزان سیرکوالسیون شربت بستگی دارد. در اثر مرور زمان و در طول فصل بهره برداری با توجه به افت کیفیت چغندر قند، میزان کف ایجاد شده زیادتر و در نتیجه میزان مصرف 730-CF افزایش می یابد.  730-CF را می توان به صورت جریان قطره ای یا ممتد در محل های مذکور بر روی خالل یا شربت ریخت و یا آن را بر روی کف ایجاد شده ، اسپری نمود. همچنین می توان با استفاده از پمپ تزریق) pump Dosing )آن را به شربت بدنه های اواپراسیون و یا طباخی به صورت مستقیم تزریق نمود. روش تست:  طبق روش آزمون پیوست، می باید بر روی محلول شربت یا مالس و با استفاده از دستگاه1-CFT تست گردد. شرایط حمل و نگهداری: کلیه مواردی که جهت حمل، نگهداری و مصرف مواد شیمیایی رعایت می شود در رابطه با730-CF ضروری است. - در انبار سرپوشیده و در دمای 50 – 5 درجه سانتی گراد نگهداری شود. - با رعایت شرایط فوق، کیفیت 730-CF برای مدت 2 سال پس از تولید حفظ می گردد. احتیاطات: با توجه به خواص 730-CF ،تماس آن با پوست مشکلی را ایجاد نمی کند ولی حتی االمکان سعی شود هنگام استفاده از آن، از دستکش و عینک استفاده شود. درصورت تماس با چشم، با آب کافی شستشو داده شود. بسته بندی: 730-CF در بشکه های 220 لیتری پلی اتیلن و یا فلزی با درب پلمپ شده عرضه می گردد. مشاورین و متخصصین فنی این شرکت آماده پاسخگویی و رفع هرگونه مشکل احتمالی می باشند.